EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, że instalowanie i użytkowanie dostarczanych przez nas programów może odbywać się jedynie po zaakceptowaniu poniższej umowy, w sposób i na warunkach w niej określonych.
Jesteśmy przekonani, że świadomość bycia w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami miła jest każdemu, a uciążliwość z tym związana jest (w tym akurat przypadku) doprawdy niewielka. Z góry zatem dziękujemy za spełnienie naszej prośby.

Umowa licencji na użytkowanie programów dla telefonów komórkowych
Strony umowy

Poniższe definicje, postanowienia i warunki stanowią umowę (zwaną dalej Umową), zawieraną pomiędzy firmą "EMBIT" Systemy Informatyczne z siedzibą w Złotokłosie przy ul. Wawelskiej 11, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pod numerem 14019 i posiadającą numer identyfikacyjny REGON 015518774 (zwaną dalej Licencjodawcą), a osobą zwaną dalej Licencjobiorcą, zamierzającą zainstalować i użytkować w swoim telefonie komórkowym oprogramowanie udostępniane przez Licencjodawcę lub użytkować takie oprogramowanie uprzednio już w tym telefonie zainstalowane przez jego sprzedawcę lub producenta.

Definicje

Program jest przeznaczonym do użytkowania na telefonie komórkowym programem, stanowiącym własność Licenjodawcy lub rozpowszechnianym przezeń na mocy odpowiednich umów, możliwym do zaistalowania na takim telefonie przy użyciu dowolnych metod.

Postanowienia
 1. Wszelkie prawa tak do Programu jako całości, jak i do wszystkich jego części z osobna, inne niż określone w dalszej części Umowy lub wynikające bezpośrednio z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są i pozostają własnością Licencjodawcy lub podmiotów związanych z nim odpowiednimi umowami.
 2. Licencjobiorcą jest osoba, która:
  • zainstaluje Program na swoim telefonie komórkowym przez wykorzystanie wbudowanej weń przeglądarki WAP i mechanizmów dostępnych w sieci Internet pod adresem URL http://wap.embit.pl,
   albo
  • zakupi telefon komórkowy z zainstalowanym Programem, otrzymując od sprzedającego i akceptując warunki niniejszej Umowy.
 3. Metody i środki instalacji różne od wymienionej w punkcie 2 powyżej, zastosowane bez uzgodnienia z Licencjodawcą, powodują wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Licencjodawcy za poprawne działanie i użyteczność Programu.
 4. Licencjobiorca jest uprawniony do przeprowadzenia bezpłatnej aktualizacji Programu, ilekroć Licencjodawca opublikuje w witrynie www.embit.pl informację o dostępności nowej wersji danego Programu.
 5. Licencjobiorca może sprzedać telefon komórkowy z zainstalowanym Programem, przenosząc na nabywcę prawa i obowiązki określone w niniejszej Umowie. Jeżeli jednak nabywca nie zaakceptuje jej warunków, Licencjobiorca jest obowiązany do skasowania Programu przed przekazaniem telefonu nabywcy.
 6. Strony niniejszej Umowy zgodnie wyłączają jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy za skutki działań lub zaniechań Licencjobiorcy, mających związek z użytkowaniem Programu.

Koniec umowy

 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net